Këtë fillimjavë një botimi  autori Kastriot Muçaj nën logon e shtëpisë botuese ADA sjell librin me titull-  Muzë në Raguzë

                   Poezi

 

Redaktor: Zimo Krutaj

 

Në ballinë: Raguza Ibla, Sicili

 

 

Copyright: Të gjitha të drejtat të rezervuara, i takojnë autorit. 

 

Botimi i këtij libri u bë i mundur falë ndihmës bujare të miqve të autorit, ILMI MANÇAJ dhe ALJOSHA KORKAJ. 

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë 2023

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Muçaj, Kastriot

Muzë në Raguzë : poezi / Kastriot Muçaj ;

red. Zimo Krutaj.

– Tiranë : Ada, 2023

112 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-398-02-4

1.Letërsia shqipe   2.Poezia

821.18 -1