Ky libërth po flinte.

Nuk e zgjova unë, por zhurmat e grafomanëve…

Ç’rrugë do zgjedhë, nuk e di.

Është në dorë të tij…

(Unë s’e ndihmoj dot më.)

Autori

 

Titulli: Baloja mbeti pa gojë…

Autor: Besnik L. Caka

Redaktor: Pëllumb Çuni

Korrektore : Merita Caka

Kopertina : Alteo Caka

 

Botimi i parë, 2021

Tirazhi: 200 kopje

ISBN: 978-9928-326-61-4

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Formati : 12.5x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, mars 2021

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Caka, Besnik L.

Baloja mbeti pa gojë… : (fabula)

/ Besnik L. Caka ; red. Pëllumb Çuni. – Tiranë : Ada, 2021

64 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-61-4

1.Letërsia shqipe      2.Fabula

821.18 -1​91