Autori tashmë i njohur për vëzhgimet e tij kritike dhe esetë Vladimir Muça, vjen me librin e tij më të fundit nën logon e shtëpisë botuese ADA.

 

Muça Vladimir – DIMENSIONE KRITIKE

(Vëzhgime kritike dhe ese)

Email: Vladimir_muca@yahoo. com

 

Redaktor: Eri Hoxhaj

Lektor: Fatmir Minguli

Korrektore letrare: Mark Kalaj

Kopertina punoi: Eri Hoxhaj

 

Botimi i parë 2024

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, mars 2024

 

© Të gjitha të drejtat janë të autorit

 

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese ADA

 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Muça, Vladimir

Dimensione kritike : vëzhgime kritike dhe ese /

Vladimir Muça ; red. Eri Hoxhaj.

– Tiranë : Ada, 2024.

256 f. ; 20 cm.

ISBN: 978-9928-823-05-2

1.Letërsia shqipe 2.Autorë shqiptarë

3.Kritika, interpretimi

821.18 .09

 

BOTIME TË AUTORIT

 

-Gjeneza e familjes Muça     monografi

-Burimet e jetës                        poezi

-Akuarel                                       poezi

-Rrezëllime                                  poezi

-Trashëgimtarët                        novela-tregime

-Yjet endacakë                           poezi tanka

-Kaleidoskop                              kritikë-ese

-Në gjurmët e ëndrrave            roman

-Ekuinoks                                     poezi tanka

-Jetë e dyjëzuar                         novela-tregime

-Pegasiane                                  poezi

-Unë mendoj                              vëzhgime kritike ese

-Ankth pritjesh                          tregime të shkurtër

-Zërat e shpirti                           poezi

-Mbi flatra vargjesh                 poezi

-Një jetë në letërsi                   përmbledhje

vështrimesh kritike

-Detaje jete                                 epigram, sentenca, fjalë të urta

-Arkeologjia letrare

e Moikom Zeqos                    kritika ese

-Mendime kritike                      vëzhgime kritike, ese

-Një shikim mjafton                  poezi

-Lapsi I një rrufeje                    poezi

-Dimensione kritike                 vëzhgime kritike