Nga botimet më të fundit:

 

Titulli:  Do të bëjmë e do ta bëjmë

Autore: Thale Jorgaqi Llaci

Botimi i parë: 2023

Përgatiti për botim: Roland Lushi

ISBN: 978-9928-326-21-5

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, maj 2023

 

Të gjitha librat e botuar te shtëpia botuese ADA

gjenden në Bibliotekën Kombëtare

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Llaci, Thale J.

Do të bëjmë e do ta bëjmë : poezi /

Thale Jorgaqi Llaci. –

Tiranë : Ada, 2023. – 208 f. : 20 cm.

ISBN 978 9928 398 21 5

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1