Një libër interesant bazuar në një ngjarje të vërtetë sjell këtë mesjavë Ana Limaj nën logon e shtëpisë botuese ADA

 

 

Autore: Ana Limaj

Titulli: GJURMËT – (Roman)

 

 

 

Botimi i parë: 2024

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, janar 2024

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Limaj, Ana

Gjurmët : roman / Ana Limaj. – Tiranë : Ada, 2024.

292 f. ; 20 cm.

ISBN: 978-9928-398-89-5

1.Letërsia shqipe 2.Romane

821.18 -31