…Këtë fillim maji Pirro Millona Minella vjen me një libër interesant me kujtime e mbresa nga jeta studentore…

 

Titulli i librit: …Jeta studentore, kujtimet rinore

Autor: Pirro Millona Minella

Redaktor: Yllie Frashëri

Bashkëpunoi në botimin e këtij libri: Fitije Picari

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, maj 2024

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Millona, Pirro M.

Jeta studentore, kujtimet rinore /

Pirro Millona Minella ; red. Yllie

Frashëri. – Tiranë : Ada, 2024.

248 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-823-14-4

1.Letërsia shqipe      2.Kujtime

821.18 -94