Autore : Reshida Coba
Titulli: letër për një RE
Redaktor: Nasho JORGAQI

Botim i parë,
ISBN 978-9928-223-37-1

Botues: Roland Lushi

© Të gjitha të drejtat janë të autores
Tirazhi: 300 kopje

Shtëpia Botuese “ADA”
Rruga: Nasi Pavllo Nr.20
E-mail: rlushi@yahoo.it
Cel: +3554 68 221
Tiranë, nëntor 2016

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Çoba, Reshida
Letër për një Re : haiku / Reshida Çoba. –
Tiranë : Ada, 2016
128 f. ; 23 cm.
ISBN 978-9928-223 -37-1
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1