Autori : TOMORR DHRIMO
Titulli: MONOLOGU I NJË RRUGËTIMI

Redaktoi : Briseida Dhrimo – AVDIA

Botimi i parë, 2017
ISBN: 978-9928-223-93-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, maj 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Dhrimo, Tomorr
Monologu i një rrugëtimi / Tomorr Dhrimo ;
red. Briseida Dhrimo. – Tiranë : Ada, 2017
248 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-93-7
1.Letërsia shqipe 2.Romane
821.18 -31