Një tjetër botim nga shtëpia botuese ADA nga një autore tashmë e njohur

 

Në flatrat e kujtimit

Autore: Adile Baleta (Dishani)

 

Formati: 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Shtëpia botuese “ADA”

 

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, dhjetor 2022

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Baleta, Adile Në flatrat e kujtimit:

poezi & poema /Adile Baleta.

– Tiranë : Ada, 2022

84 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-93-3

1.Letërsia shqipe    2.Poezia

821.18 -1