Petrit Sulaj vjen me vëllimin më të fundit poetik në gjuhë italiane

 

ORME MIE IN CIELO

Poesie

 

A cura di Zaira Lipani

Tradotte da Lumturi Lleshi e Elena Xhani

 

 

Botimi i parë: 2024

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

ISBN: 978-9928-398-93-2

 

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, shkurt 2024

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Sulaj, Petrit

Orme mie in cielo : poesie /

Petrit Sulaj ; a cura di Zaira Lipani;

trad. Lumturi Lleshi, Elena Xhani.

– Tiranë : Ada, 2024.

104 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-398-95-6

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1