Nga botimet më të fundit të shtëpisë botuese ADA

 

Titulli: Pesha e plagëve

Autore: Fatbardha Bianca Dushaj

 

Redaktor: Niku Ramollari

Korektore: Denada

Kopertina: Niku Ramollari

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, prill 2024

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Dushaj, Fatbardha Bianca

Pesha e plagëve/ Fatbardha Bianca Dushaj ; red. Niku Ramollari.

– Tiranë : Ada, 2023.

116 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-823-12-0

1.Letërsia shqipe 2.Poezi

821.18 -1