Një tjetër botim nga shtëpia botuese ADA

 

 

SONILA DHE DASHURIA E SAJ E DËSHTUAR

(Novelë)

 

 

Autor: XHAFER  KORRO

 

 

REDAKTOR:  ILIAZ  BOBAJ

 

Botimi i parë: 2023

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Korro, Xhaferr

Sonila dhe dashuria e saj e dështuar : (novelë) / Xhafer Korro

; red. Iliaz Bobaj. – Tiranë : Ada, 2023.

144 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-398-78-9

1.Letërsia shqipe 2.Tregime dhe novela

821.18 -3