Sërish Aleksandra Pano vjen me një libër me ngjarje e personazhe interesante.

 

Autore: Aleksandra Pano

Titulli: Të humbur në detin e pemëve

Redaktore: Aferdita Mali

Korrektor: Roland Lushi

Kopertina: Xhoana Thanasi

 

Botimi i parë: 2024

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Pano, Aleksandra

Të Humbur në detin e pemëve : roman / Aleksandra Pano ; red. Aferdita Mali.

– Tiranë : Ada, 2024.

248 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-398-85-7

1.Letërsia shqipe 2.Romane

821.18 -31