Autori: Ymer ELEZI
Titulli: Analiza e Rezikut Ushqimor
Të gjitha të drejtat e këtij botimi janë të rezervuara.
Botim i parë, 2016
ISBN: 978-9928-223-56-2
Shtëpia Botuese “ADA”
Rruga: Nasi Pavllo Nr.20
E-mail: rlushi@yahoo.it
Cel: +3554 68 221 9016
Tiranë, dhjetor 2016

Ymer Elezi
Për shumë vite ka punuar në shërbimin veterinar, qarku Tiranë, si dhe pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Autotitetit Kombëtar të Ushqimit, Tiranë.
Është aktivizuar në mësim-dhënje, pranë Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, Tiranë
Ka botuar rregullisht në shtypin shkencor artikuj dhe studime kërkimore- shkencore nga fusha e mjekësisë veterinare dhe siguria ushqimore.
Në vitin 2016 është zgjedhur Zv/ President i Urdhrit të Mjekut Veterinar të Shqipërisë
Botime tekniko-shkencore
– Patologjitë Kryesore të Pëllumbave, Tiranë, 2008
– Higjiena e Ushqimit dhe Mjedisit, Tiranë, 2014
– Chamydophila Psittaci Ornamental Birds-LAMBET Academic Publishing-Germany, 2015,
– 32 artikuj kërkimor-shkencor në shtypin e huaj dhe vendas;
Botime Artistike
– Mikja ime e hershme, Tiranë, 2009
– Buzëqeshje, Tiranë, Tiranë, 2016

Ky botim prezanton në mënyrë shkencore dhe profesionale, konceptet themelore të analizës së rrezikut, si dhe përshkruhet rrugët dhe masat për mbrojtjen ndaj tij. Libri përshkruan në mënyrë analitike, metodat dhe teknikat për kryerjen e analizës së rrezikut, si dhe përcakton përgjegjësitë për secilin aktor, prodhues apo monitorues, i lidhur me këtë proces, në konteksin e kërkesave të legjislacionit kombëtar dhe europian të ushqimit.
Duke parë sensibilitetin që ka ushqimi në zhvillimin e shoqërisë njerëzore, shpresojmë se 33 kapitujt e këtij botimi do të ndihmojnë lexuesit, ekspertët, specialistët e fushës, dhe vetë konsumatorët të formojnë një koncept të qartë, mbi përmasat e rrezikut ushqimor, dhe të vlerësojnë më mirë sloganin se: “rreziku është barrë e gjithë shoqërisë dhe mbrojtja kundër tij, varet nga sjellja inteligjente e çdo anëtari të saj”.

His publication presents the scientific and professional way, the basic concepts of risk analysis, and described ways and measures for protection against him. The book describes the analytical methods and techniques for conducting risk analysis and defines the responsibilities of each actor, producer or monitoring, associated with this process, in the context of the requirements of national legislation and European food.
Viewing sensibility that has food in the development of human society, we hope that the 33 chapters of this book will help readers, experts, specialists in the field, and the consumers themselves to form a clear concept of the magnitude of risk food, and evaluate good slogan: “the burden of risk is society and the protection against it, depends on intelligent behavior of any of its members.”