Titulli: Atëherë kur ti…
Autore: Alma Zenellari
Redaktor: TONIN NIKOLLI…
Korrektore: SARA GJOLENA

Përgatiti për botim : Roland LUSHI

Formati: 14 X 20.5
ISBN: 978-9928-223-67-8
© : Autorja

Botimet Ada
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
www.botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, mars 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Zenellari, Alma

Atëherë, kur ti… : poezi lirike / Alma Zenellari ;

red. Tonin Nikolli. – Tiranë : Ada, 2017

80 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-223-67-8

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1