Autori : RUDINA NANO
Titulli: Ëndërr e parfumosur
Botimi i parë, 2017
ISBN: 978-9928-244-07-9
Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 13.5x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, qershor 2017
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Nano, Rudina Ëndërr e parfumosur:
poezi / Rudina Nano. –
Tiranë : Ada, 2017
44 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-244-07-9
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1