Autore: Babeta Rexhepi
Titulli: Fjalët e librit

Botimi i parë, 2017
ISBN 978-9928-223-88-3
Formati : 13x20cm
©: Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Rexhepi, Babeta
Fjalët e librit : poezi / Babeta Rexhepi.
Tiranë : Ada, 2017
116 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-88-3
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1