Titulli: Kristale mbi petale
Redaktor: DEMIR GJERGJI

Botimi i parë, 2017
ISBN: 978-9928-244-27-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 13x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, gusht 2017

Të gjitha librat e botuar te shtepia botuese ADA gjenden në Bibliotekën Kombëtare

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Kreka, Delina
Kristale mbi petale : poezi / Delina Kreka ;
red. Demir Gjergji. – Tiranë : Ada, 2017
100 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-244-27-7
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1