Autori: NAZIF AGALLIU
Në kopertinë: Maurice Denis. 3 muses
Botimi i parë, 2017

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit
Tirazhi 50 kopje

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, Janar 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Agalliu, Nazif
Libri i muzave : poezi / Nazif Agalliu.
– Tiranë : Ada, 2017
164 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-64-7
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1