Muça, Vladimir, Pegasiane, poezi
Email: vladimir_muca@yahoo.com
Redaktor: Perikli Jorgoni
Recenzentë:Sazan Goliku
Muharrem Gazioni
Hamdi Erjoni
Korektor: Fatmir Minguli
Punimi grafik: Enio Hoxhaj
Punoi në kompjuter: Enio Hoxhaj

ISBN: ISBN 978-9928-223-91-3
© Autori

Në kopertinë: Antonio Mara, fotografi arkitekturore

Botimi i parë, 2017
Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati : 14x20cm

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, maj 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Muça, Vladimir
Pegasiane : poezi / Vladimir Muça ;
red. PerikliJorgoni.
Tiranë : Ada, 2017
168 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-91-3
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1