Shpërthim i heshtur
Autor: Arif Haderi

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Botimi i parë, 2017

Formati : 14x20cm

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
www.botimetada.com
Tiranë, nëntor 2017

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese ADA

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Hadëri, Arif
Shpërthim i heshtur : poezi / Arif Hadëri.
Tiranë : Ada, 2017
68 f. ; 13.5×20 cm.
ISBN 978-9928-244-46-8
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1