Autori : Gerti Ahmeti
Titulli: Thjesht…

Redaktor: Ilmi Dervishi
Korektore: Eda Miri
Kopertina: Xhevrije Nimani
Recensa: Ana Ahmeti

Botimi i parë, 2017
ISBN: 978-9928-223-76-0

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, prill 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Ahmeti, Gerti
Thjesht… : poezi / Gerti Ahmeti ;
red. Ilmi Dervishi. – Tiranë : Ada, 2017
60 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-76-0
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1