Titulli: NËPËR VALË MALLI…

Autor: Basir Bushkashi

Redaktor: Kujtim Stana

Recensent: Gegë Tusha

Kopertina: Agron Sejamini

Arti grafik: Artan Kurti

© Të gjitha të drejtat janë të autorit

ISBN: 978-9928-362-24-7

Tirazhi: 200 kopje

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall. 32 Ap. 7

www.botimetada.com

Cel. 06822190 16

Tiranë, mars 2022

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Bushkashi, Basir Nëpër valë malli… :

poezi / Basir Bushkashi ;

red. Kujtim Stana.

– Tiranë : Ada, 2022

156 f. : me foto ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-24-7

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1