Java te Botimet ADA fillon me një libër interesant

 

Titulli: Orët e mbrapshta të një qyteti

Autor: Pirro Shtika

Redaktor: Edmond Shallvari

 

Botimi i parë: 2022

ISBN: 978-9928-362-47-6

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, maj 2022

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Shtika, Pirro

Orët e mbrapshta të një qyteti : tregime dhe novela /

Pirro Shtika ; red. Edmond Shallvari. – Tiranë : Ada, 2022

156 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-47-6

1.Letërsia shqipe    2.Tregime dhe novela                      821.18 -32