Botimi i parë, 2017
ISBN 978-9928-223-72-2
Formati : 13x20cm

©: Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë,prill 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Karadaku, Shefki
Apokalipsi i gjetheve : në dy romane / Shefki
Karadaku ; red. Aleks Gjinaj. – Tiranë : Ada, 2017 408 f. ; 20 cm.
Botimi përmbledh
ribotimet e romaneve “Vila e magjepsur” dhe “Salamandrat”
ISBN 978-9928-223-72-2
1.Letërsia shqipe 2.Romane
821.18 -31