Nga botimet më të fundit të shtëpisë botuese ADA

Autori: Kastriot Muçaj

Titulli: Balëverdha

                Poezi

Redaktor: Zimo Krutaj

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Në ballinë: Grykë e Vjosës nën malin e Kudhësit

                                                            Nga Eduard Lir

Formati: 14x20cm

 

 

Botimi i këtij libri u bë i mundur falë ndihmës bujare  të miqve të autorit, ILMI MANÇAJ dhe

ALJOSHA KORKAJ 

 

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, nëntor 2022

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

Të gjitha librat e shtypur te shtëpia botuese ADA

gjenden në Bibliotekën Kombëtare

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Muçaj, Kastriot

Balëverdha / Kastriot Muçaj ;

red. Zimo Krutaj.

– Tiranë : Ada, 2022

116 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-79-7

1.Letërsia shqipe         2.Poezia

821.18 -1