Titulli: Bota është sa nëna ime
Autor: Iliaz BOBAJ
Redaktor: Rushit RAMABAJA
Arti Grafik: Antela SPAHO
Të gjitha të drejtat janë të autorit.
Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-296-19-1

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

Formati : 14x20cm

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë maj 2019
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Sponsor: Gramoz QAFA

Fëmijëve të Kosovës
për plagët e tyre të marra nga lufta
Botohet në 20 vjetorin e çlirimin e Kosovës

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Bobaj, Iliaz
Bota është sa nëna ime : poezi / Iliaz Bobaj ;red. Rushit Ramabaja. – Tiranë : Ada, 2019
32 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-19-1
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1