Një tjetër libër këtë fundjavë nga shtëpia botuese ADA

Titulli:  Do na vijë Pranvera

Autor: Luan Kaman Çipi

Redaktor: Arta Çipi

Botimi i parë: 2020

Përgatiti për botim: Roland Lushi

ISBN: 978-9928-326-10-2

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, qershor 2020 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Çipi, Luan K. Do na vijë pranvera : poezi / Luan Kaman Çipi ; red. Arta Çipi. –

Tiranë : Ada, 2020 184 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-10-2

1.Letërsia shqipe         2.Poezia

821.18 -1