Fundjava vjen me një libër interesant

Titulli:

(Kush e vrau kryeministrin shqiptar?)

 

Autor: Luan Pogaçi

Redaktor: Çerçiz Loloçi

 

Botimi i parë: 2023

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

ISBN: 978-9928-326-20-8

 

Formati : 13.5x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, prill 2023

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Pogaçi, Luan

Drejtoria e dytë e sigurimit të udhëheqjes : kush e vrau

kryeministrin shqiptar / Luan Pogaçi ; red. Çerçiz Loloçi. –

Tiranë : Ada, 2023. – 160 f. :20cm.

ISBN 978-9928-398-20-8

1.Politika dhe qeverisja

2.Historia 3.Shërbimi informativ

4.Sundimi komunist, 1945-1991

5.Kujtime 6.Shqipëri

323.2(496.5) “1978/1990” (093.3)