Titulli: Ëndërr jete
Autore: Klementina Hristina Tesho

Korrektor: Çelik Petriti
Botimi i parë, 2020

Përgatiti për botim: Roland Lushi

©Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall. 32. Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
www.botimetada.com
Tiranë, 2020

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Tesho, Klementina
Ëndërr jete : poezi / Klementina-Hristina
Tesho. – Tiranë : Ada, 2020
76 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-91-7
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1