Autori : JANAQ PANI
Titulli: FABULA

Botimi i parë, 2017
ISBN: 978-9928-223-89-0

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, maj 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Pani, Janaq
Fabula / Janaq Pani. – Tiranë : Ada, 2017
156 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-89-0
1.Letërsia shqipe 2.Fabula
821.18 -191