Botimi më i fundit i shtëpisë botuese ADA është një studim mbi fjalët njërrokëshe në gjuhën shqipe, i autorit  Erget Cenolli.

 

Titulli:

Autor: Erget Cenolli

Korrektor: Gerti Dallta

Recenzente: Dije Lohaj

Redaktore: Sofjola Ngjela

 

Botimi i parë, 2021

Formati : 14x20cm

©: Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë,  prill 2021

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Cenolli, Erget

Fjalët me një rrokje në gjuhën shqipe :

hulumtim / Erget Cenolli ;

rec. Dije Lohaj ; red. Sofjola Ngjela.

– Tiranë : Ada, 2021

128 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-73-7

1.Gjuha shqipe       2.Fonetika     3.Rrokja

811.18 ’342.7​

 

PARATHËNIE

 

RROKJA DHE FJALËT NJËRROKËSHE

 

Rrokja është një prag shumë i rëndësishëm në rrjedhën e të folurit. Ferdinant de Sossyr na mëson se gjatë rrjedhës të së folurit: “… nuk janë tingujt ata që i hasim së pari; rrokja na del më drejtpërdrejt se tingujt që e përbëjnë. … disa shkrime i shënonin njësitë rrokjesore ; vetëm më vonë u zbulua sistemi alfabetik”. (1) I këtij mendimi është edhe prof. Rami Memushaj kur thotë : “Ajo është njësia më e vogël shqiptimore e të folurit…” (2) dhe mandej: “Rrokja është pjesë e kompetencës së folësit amtar …”(3). Nisur nga studimi i thelluar në teorinë e rrokjes, prof. Memushaj ka paraqitur edhe rregullat bazë sipas të cilave ndërtohet rrokja në shqipen standarde:

“1.Rrokja mund të përmbajë deri në shtatë fonema : zmbraps, mbrapsht.

2.Bërthama e rrokjes në shqipe mund të jetë vetëm një zanore.

3.Onseti (koka e rrokjes, shënimi im E.C.), mund të ketë deri katër bashkëtingëllore: çndryshk, zhmbreh, mbrapsht etj.

4.Koda (bishti i rrokjes, shënimi im), mund të ketë deri tri bashkëtingëllore: bulkth, kopsht, liksht etj” (4)

Po ashtu, një studim të thelluar posaçërisht për rrokjen në gjuhën shqipe, kanë kryer edhe gjuhëtaret polake Irena Sawicka e Karolinë Dargiel. Këto studiuese kanë marrë në shqyrtim jo vetëm rrokjet e standardit, por edhe të dialekteve.

Në këto studime, ndonëse shterruese, nuk është marrë në shqyrtim fjala njërrokëshe. Në shumë prej shembujve të sjella nga këta autorë janë përfshirë edhe fjalë njërrokëshe, por ato janë studiuar në kuadrin e rrokjes. Megjithëse kanë ngjashmëri midis tyre, këto janë koncepte dhe struktura të ndryshme gjuhësore.

Fjalët njërrokëshe në gjuhën shqipe i kanë të gjitha veçoritë e rrokjes, të cilat i përmendëm më lart, por zotërojnë edhe cilësi të veçanta, të cilat po i shënojmë më poshtë duke i kundërvënë me vetitë e rrokjes:

Një rrokje është e ndikuar nga rrokja paraprijëse apo pasardhëse.

Fjala njërrokëshe është një qark i mbyllur dhe një tingullim i përfunduar.

Rrokjet e një fjale, me disa rrokje, janë morfema pa kuptim, që shërbjnë në krijimin e kuptimit të asaj fjale.

Fjalët njërrokëshe, ndonëse  me veshje të njëjtë fonemore, kanë kuptim të mëvetësishëm.