Jani Duri

Ftesë në Psikiatri

Dhe të tjera të kësaj natyre

 

Redaktore: Juvelta Duri

 

Kopertina: Sokol Duri

“Rrënja e së keqes”

(INSTALACION)

 

© Të gjitha të drejtat i ka autori

 

Botimet “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë maj 2019

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Duri, Jani Ftesë në psikiatri : dhe të tjera të

kësaj natyre / Jani Duri ;

red. Juvelta Duri. – Tiranë : Ada, 2019

104 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-296-23-8

1.Letërsia shqipe 2.Shkrime, korrespondenca

për shtypin

821.18 -92

 

Një koleg i vjetër, më kërkoi “për kuriozitet” koleksionin e

vitit të parë të gazetës “Sindikalisti”, gazetë në të cilën kishim

punuar së bashku nga maji në maj 1991-1992. Dhe ai, pasi

kishte rilexuar aty edhe disa prej artikujve të mi, më sugjeroi që

t’i përmblidhja në një libër të veçantë, sepse i ishin dukur jo

vetëm interesante, por për çudi, edhe aktuale sepse, sipas tij,

shumë gjëra as që paskan ndryshuar fare, këtu në Shqipëri (!).

Prandaj, duke besuar fort në sinqeritetin e vlerësimit të tij,

vendosa të zgjedh disa nga ato shkrime, të cilëve u shtova edhe

ca të tjerë, nga ata që i kisha botuar pak më vonë në gazetat e

tjera që dolën në fillim të viteve 90-të.

Autori