Nga botimet më të fundit të shtëpisë botuese ADA vjen një liber me poezi nga Delo Isufi

 

 

 

Hëna loz me mua

 

Hëna sonte loz me mua,

Kur kalon dhe puth çdo re,

Më shkel syrin, thotë:- të dua,

Pastaj bën sikur s’më njeh.

 

Titull: Hëna loz me mua

Autor: DELO ISUFI

Redaktor: VIRON KONA

RECENSENT: SADIK BEJKO

Kopertina: Rajashree Mohapatra,

Bhubaneswar, India

Botimi i parë: 2023

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

ISBN: 978-9928-398-53-6

 

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, 2023

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Isufi, Delo

Hëna loz me mua : poezi / Delo Isufi ;

red. Viron Kona. –

Tiranë : Ada, 2023.

68 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-398-53-6

1.Letërsia shqipe  2.Poezia

821.18 -1