Dritës së syve, dhuratë e të Madhit Zot, nipave të mij: Edoardo Stelaçit dhe Akid Krujës, nga gjyshi Pipi.

KAMILO
Spiro Vasil Mëhilli
Redaktor: Pandeli Koçi
Skicat: Kosta Raka
@ Të gjitha të drejtat janë të autorit

Shtëpia Botuese “ADA”
Rr. “Nasi Pavllo” Nr.20
Tiranë, tetor 2016

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Mëhilli, Spiro V.
Kamilo / Spiro V. Mëhilli ;
red. Pandeli Koçi. –
Tiranë : Ada, 2016
76 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-31-9
1.Letërsia shqipe 2.Letërsia për fëmijë 3.Tregime dhe novela