Një libër interesant i punuar me dashuri e profesionalizëm nga staticieni dhe studiuesi sportiv FLORENT HOXHA është botimi më i fundit i shtëpisë botuese “ADA”

 

 

VËLLIMI I DYTË

(1939-2018)

LÉGIONNAIRES

SECOND EDITION

 

Titulli: Legjionarët /Legionnaires

Autori: Florent Hoxha

Korrektor: Ervin Baku

Kopertina: Michael Smith

 

ISBN: 978-9928-269-94-2

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë mars 2019

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

 

 

Të gjitha librat e botuar në shtpinë botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Hoxha, Florent L. Legjionarët :(1939-2018) :

statistikë = Legionnaires : (1939-2018) :

statistics / Florent L. Hoxha.

Tiranë : Ada, 2019

  1. 2 ; 380 f. : me foto ; 20 cm.

ISBN 978-9928-269-94-2

1.Futbolli 2.Futbollistë 3.Shqiptarë

796.33(=18:4/9) (092)

Përmbajtja / Contents

– Hyrje / Preface

– Përmbledhje e ngjarjeve / Summary of events (2012-2018)

– Statistikat e legjionarëve në kampionatet

jashtë vendit

Statistics of légionnaires in foreign leagues

(1939-2018)

– Shënuesit më të mirë të vitit / Annual topscorers

(1939-2018)

– Legjionarët shënues në turnetë kryesore

ndërkombëtare

Légionnaires scorers in major international

tournaments

(1991-2018)

– Ndeshjet e veçanta / Special matches

– Të gjithë futbollistët / All légionnaires