Autor: Jani Duri

 

Libri i Klarës-2

Përralla të shkurtëra për

kalamaj të gjatë

 

 

Redaktore: Juvelta Duri

Kopertina dhe ilustrimi: Florjan Doka

 

© Të gjitha të drejtat i ka autori

 

Botimet “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, korrik 2019

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

 

Të gjitha librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Duri, Jani

Libri i Klarës : përralla të shkurtëra për

kalamaj të gjatë /Jani Duri ;

red. Julveta Duri.

– Tiranë : Ada, 2019

L.2, 56 f. : me il. ; 16x20cm.

ISBN 978-9928-296-40-5

1.Letërsia shqipe    2.Letërsia për fëmijë    3.Përralla

821.18 -93 -34