Titulli: Mungesa e shpresës
Autor: Sokrat Kotherja

Të gjitha të drejtat janë të autorit.
Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-296-25-2

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë qershor 2019

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në bibliotekën Kombëtare Tiranë

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Kotherja, Sokrat
Mungesa e shpresës : poezi / Sokrat
Kotherja. – Tiranë : Ada, 2019
120 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-25-2
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 – 1