Autor: Astrit Bllaca
Titulli: Muzat vdesin vetëm të martave
Redaktor: Alma Pire

Botimi i parë, 2017
ISBN: 978-9928-244-50-5
Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati: 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
www.botimetada.com

Cel: 068 22 190 16
Tiranë, nëntor 2017
Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë botuese ADA

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Bllaca, Astrit Muzat vdesin vetëm të martave:
ese & skica /Astrit Bllaca ; red. Alma Pire.
Tiranë : Ada, 2017
200 f. ; 14×20 cm.
ISBN 978-9928-244-50-5
1.Letërsia shqipe 2.Skica letrare 3.Ese
821.18 -3