Një botim interesant në këto ditë të nxehta korriku vjen nën logon e shtëpisë botuese ADA

 

Titulli: Ora e vjetër

Autor: Pirro Shtika

Redaktor: Edmond Shallvari

 

Botimi i parë: 2022

ISBN: 978-9928-362-53-7

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, korrik 2022

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

 CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Shtika, Pirro

Ora e vjetër : novela / Pirro Shtika ; red. Edmond Shallvari.

– Tiranë : Ada, 2022

148 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-53-7

1.Letërsia shqipe         2.Tregime dhe novela

821.18 -32