Përtej mjegullës…

Autori: Gjergji MIHALLARI
Redaktor: Çerçiz LOLOÇI

Kopertina: Foto nga Web

Përgatiti për botim: Roland LUSHI
©Të drejtat autorit
Formati: 14×20
ISBN: 978-9928-223-78- 4

Shtëpia Botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
www.botimetada.com

Cel: 068 22 190 16
Tiranë, 2017
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Mihallari, Gjergji
Përtej mjegullës… : (tre rrëfime në një) /
Gjergji Mihallari.
– Tiranë : Ada, 2017
232 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-78-4
1. Letërsia shqipe 2. Proza
821.18 -3