Nga Botimet më të fundit të shtëpisë botuese ADA

 

Titulli: Pse bëjmë kështu

Autori: Kujtim Hajdari

 

Botimi i parë, 2020

ISBN: 978-9928-326-09-6

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë qershor 2020

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Hajdari, Kujtim

Pse bëjmë kështu : poezi / Kujtim

Hajdari. – Tiranë : Ada, 2020

100 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-326-09-6

1.Letërsia shqipe     2.Poezi

821.18 -1