Titulli: REVOLUCIONARËT
Autor – Erjon PAPAGJONI
Redaktor – Josif PAPAGJONI
Meri LALAJ

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

©Të drejtat autorit

Formati: 14×20

Tirazhi: 300 kopje

ISBN: 978-9928-223-77- 7

Shtëpia Botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
www.botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, prill 2017

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Papagjoni, Erjon

Revolucionarët: roman/ Erjon Papagjoni.

Tiranë: Ada, 2017

148 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-223-77-7

1.Letërsia shqipe 2.Romane 821.18 -31