Autori : (Hamdi) Erjon Muça
Titulli: Ripërtyp koncepte
Botimi i parë, 2017
ISBN: 978-9928-223-80-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, 2017
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Muça, Erjon
Ripërtyp koncepte : pro-etikë / Erjon Muça. –
Tiranë : Ada, 2017
84 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-80-7
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1