Java te Botimet ADA fillon me një libër me poezi humoristike

 

Autori: Kastriot Muçaj

 

Titulli:   Rreth e rrotull strumbullarit

 

                   – Poezi humoristike –

 

Redaktor: Zimo Krutaj

 

Në ballinë: Presarani, Velçë, foto Aljosha Korkaj.

 

Copyright: Të gjitha të drejtat të rezervuara, i takojnë autorit. 

 

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, korrik 2023

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Muçaj, Kastriot

Rreth e rrotull strumbullarit

Kastriot Muçaj ; red. Zimo Krutaj.

– Tiranë : Ada, 2023

96 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-398-31-4

1.Letërsia shqipe         2.Poezia humoristike

821.18 -1