Më parë se t’ua shpërndaja disa studiuesve e pylltarëve studimin e projektin tim:“Studim dhe projekt mbi pasurinë e gjelbërt, ujore, etj. të shtratit të lumit  Drini i Zi,  Fushë Gjoricë- Sukë-Qafë – Draj -Reç.,,  ua  dërgova në dorshkrim, Prof. Perikli Qiriazit dhe silvikultorit, Doc. Bajram Xheko. Pasi mora vlerësimin e tyre të cilin të shkurtuar do t’a botoi më poshtë.  Ishin këto vlerësime që unë vendosa botimin e këtij studimi  e projekti.

’Më dha shumë kënaqësi lajmi i gëzueshëm se vazhdon me shumë sukses punën studimore të konkretizuar edhe në studimin e fundit dinjitos: “Studim dhe projekt mbi pasurinë e gjelbërt, ujore, etj. të shtratit të lumit Drinit të Zi  Fushë Gjoricë- Sukë-Qafë-Draj -Reç.,, Këtë studim në dy pjesë e pashë me kujdes. Konstatova punën tënde të madhe  studimore, me vlera të shumë anëshme jo vetëm njohëse, por edhe aplikuese (zbatuese) në menaxhimin (administrim, qeverisjen) dhe shfrytëzimin me kritere strikte shkencore të resurseve(burimeve) të mëdha të gjelbërta, ujore etj të shtratit të lumit Drinit të Zi dhe propozimin për ta shpallur Park Kombëtar këtë shtrat.

 

 

Titulli :  Studim dhe projekt mbi pasurinë e gjelbërt, ujore, etj.

në shtratin e lumit Drini i Zi ‘’Fushë Gjoricë  Sukë  Qafë  Draj Reç

 

Autori.  Dr. Selman  Meziu

Redaktor shkencor.  Ahmet Mehmeti

Korrektor leterar.  Halil Rama

Faqosësi e balloret.  Roland Lushi

Skicat e ngastrave    Inxh. P. Bardhi

 

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

Tiranë, nëntor 2023

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Mëziu, Selman

Studim dhe projekt mbi pasurinë e gjelbërt, ujore, etj. të

shtratit të Drinit të Zi Fushë Gjoricë Sukë Qafë Draj / Selman

Mëziu ; red. Ahmet Mehmeti. – Tiranë : Ada, 2023.

220 f. : me harta ; 30 cm

ISBN: 978-9928-398-68-0

1.Ekologjia 2.Pyje 3.Diversiteti biologjik 4.Lugina e mesme e

Drinit të Zi 5.Dibër 6.Shqipëri

574(496.522)