Nga publikimet më të fundit të shtëpisë botuese “ADA”

Titulli: Takim me Bukowskin
Autore: Fatbardha Sulaj
Redaktor: Agron Shele
Korrektore: Julia

Arti grafik: Altin Sulaj
Kopertina: Fatbardha Sulaj

Botimi i parë, 2020
ISBN: 978-9928-296-75-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi
©Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall. 32. Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
www.botimetada.com
Tiranë, janar 2020

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese “ADA”
janë të regjistruar në CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Sulaj, Fatbardha
Takim me Bukowskin : (skica dhe tregime) Fatbardha Sulaj red. Agron Shele.
– Tiranë : Ada, 2020
120 f. : me il. ; 19.5 cm.
ISBN 978-9928-296-75-7
1.Letërsia shqipe 2.Skica letrare
821.18 -3