Në këtë fillimjave te botimet ADA vjen një libër interesant

 

Titulli: Takim në 8000 metra lartësi –   Roman

Autor: Tomorr Dhrimo

 

Botimi i parë: 2023

 

ISBN: 978-9928-398-73-4

Formati : 14x20cm

 

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Përgatiti për botim: Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

 

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Dhrimo, Tomor

Takim në 8000 metra lartësi : roman /

Tomorr Dhrimo. –

Tiranë : Ada, 2023.

144 f. ; 20 cm

ISBN: 978-9928-398-73-4

1.Letërsia shqipe 2.Romane

821.18 -31