Një tjetër libër interesant me portrete, ese, meditime e analiza, vjen nën logon e shtëpisë botuese ADA

 

Titulli: Vunjotës në vite

Portrete, ese, meditime, analiza etj.

 

Autor: Alqiviadh Dede

 

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7

www. botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, dhjetor 2022

 

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese ADA

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Dede, Alqiviadh

Vunjotës në vite… : kujtime / Alqiviadh Dede.

– Tiranë : Ada, 2022

312 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-362-96-4

1.Letërsia shqipe  2.Kujtime, porterete, ese

821.18 -94