Në këtë stinë pranvere ODISE PLAKU vjen sërish nën logon e shtëpisë botuese “ADA” me novelën e re “Të rendësh i lirë”

Autor: ODISE PLAKU
Redaktor: SHKELZEN XHOXHI
Faqosja: SIRGEN VESELI

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-296-09-2

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë prill 2019
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Plaku, Odise
Të rendësh i lirë : novelë / Odise Plaku ;
red. Shkëlzen Xhoxhi. – Tiranë : Ada, 2019
124 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-09-2

1.Letërsia shqipe 2.Tregime dhe novela

821.18 -32

SHTYPUR NË SHTYPSHKRONJËN E SHTËPISË BOTUESE “ADA”
TË GJITHA LIBRAT E BOTUAR TE SHTËPIA BOTUESE “ADA”
GJENDEN NË BIBLIOTEKËN KOMBËTARE TIRANË